Huur een Schuur

Industrieterrein 'De Noordschil'
Hermesweg 16a 3741 GP BAARN 

Telefoon: 06-29271107

slide2

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Huur een Schuur: verder in deze voorwaarden omschreven als HES

1.Omschrijving
Hes verhuurt opslagboxen welke uitsluitend gebruikt worden als opslagruimte. Gebruikers dienen als een goed huisvader om te gaan met de box en zich te houden aan de huisregels van HES. U bent verplicht de box schoon achter te laten in de toestand zoals u ook de box in ontvangst heeft mogen nemen. U bent verplicht de box af te sluiten. Het is verboden de box te gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden van welke aard dan ook. Het opslaan van de volgende goederen in een box van HES is verboden: ontvlambare (vloei)stoffen, aan bederf onderhevige producten, contant geld en extreme waardevolle voorwerpen als juwelen, sieraden en unieke kunstobjecten. Opslag van drugs of daarmee affiniteit houdende producten is verboden en controle hierop vindt periodiek plaats. Het is verboden de box of het adres van HES als huis- of postcodeadres te gebruiken.

2. Huurprijs
De huurtarieven betreffen box nummer per maand. U huurt de box per kalendermaand. Minimale huurperiode is 1 maand. Daarna is de box per dag op te zeggen met in acht neming van de opzegperiode. Opzeggen van de box doet u schriftelijk aan HES p/a meeuwenweide 6 3742 XT BAARN. De opzegtermijn is 1 maand. Opzegtermijn is niet van toepassing als u kiest voor een andere box. De huurprijzen zijn vrij van b.t.w. voor particulieren en worden vermeerdert met de huidige b.t.w. percentage voor bedrijfsmatig gebruik. De huurovereenkomst garandeert een vaste huurprijs van de desbetreffende box gedurende een jaar.

3.Voldoen huursom
De huurprijs dient iedere periode vooruit te worden voldaan. Dit kan per machtiging, contant of per SNS bank NL69 SNSB 0904 335 445 of NL80 INGB 0006 9317 52 t.n.v. Verhoef Verhuur Service v.o.f. Wanneer betaling te laat bij ons binnen is, wordt 10% van de huursom als boete doorbelast. Na achterwege blijven van meer dan 3 periodes betalingen behouden wij ons het recht uw box te openen en de inhoud ervan op uw kosten te laten verwijderen en af te voeren.

4. Huisregels
De boxen worden uitsluitend afgesloten met de door ons aangeboden sloten. Voor het zoekraken van de magneetkaart en sleutels worden kosten aan u doorbelast vermeerdert met € 15,00 administratiekosten. U heeft dagelijks toegang tot de boxen tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Het is verboden zich langer dan nodig op te houden in de boxen en/of andere openbare ruimten van HES. Het is verboden in de gangen en openbare ruimte goederen te plaatsen buitenom uw aanwezigheid. Voor intern transport maakt u gebruik van de door HES aangeboden duwkarren. Schade veroorzaakt door u zelf meegenomen transport materiaal wordt op u als huurder verhaalt. Boxen welke zijn voorzien van een raam dienen tijdens de afwezigheid van de huurder gesloten te blijven. HES verplicht de huurder onregelmatigheden en schades direct te melden. Wanneer uw persoonsgegevens wijzigen dient u dat schriftelijk of via de mail te melden aan HES.

5. Verzekeren en aansprakelijkheid
HES erkent geen enkele aansprakelijkheid en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich ten aanzien van gebruik van de box uit hoofde van bewaring, toezicht of beveiliging. Het opslaan van goederen in de box is en blijft geheel voor eigen risico van de huurder. Het is uitgesloten HES aansprakelijk te stellen voor schade welke aard ontstaan door gebruik van de box, schade door deuren ,ramen etc.. HES adviseert huurders zelf zorg te dragen voor een verzekering van de opgeslagen goederen. HES garandeert dat boxen vorstvrij zijn en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich door schade ontstaan door temperatuurschommelingen.

6. Persoonsgegevens
6.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder toevertrouwt, worden door de Verhuurder opgenomen in een gegevensbestand. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en zal al redelijkerwijs mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beveiligen gegeven de stand van de techniek en de redelijke kosten om deze gegevens te beschermen. De Verhuurder zal bij de verwerking van de persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen en per 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming.

6.2 De persoonsgegevens worden door de Verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, klantadministratie en om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens is gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

6.3 Door ondertekening van het huurovereenkomst verleent de Huurder toestemming voor het door de Verhuurder verwerken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden.

6.4 De Verhuurder bewaard uw persoonsgegevens niet langer danstrikt noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting. (fiscale bewaarplicht)